Giới thiệu

Phòng Đào tạo trường Đại học Sài Gòn nhận nhiệm vụ tư vấn cho ban Giám hiệu và thực hiện quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo hệ chính quy, tín chỉ trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn, đồng thời tích cực mở rộng hoạt đồng liên kết đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước.

Trưởng phòng:

Phó Phòng:

Phó Phòng:

Các chuyên viên: