Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên, học viên sau thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh COVID-19

Chú ý: Khi đi thực tập hoặc tham gia giảng dạy, học tập trung giảng viên và sinh viên phải:

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/thong-bao-ve-viec-di-hoc-tro-lai-cua-sinh-vien-hoc-vien-sau-thoi-gian-tam-nghi-hoc-do-dich-benh-covid-19">Read more