Danh sách sinh viên theo nhóm thi môn chung và môn chuyên ngành, đợt 1, học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, các ngành sư phạm năm thứ tư

Để việc tổ chức thi trực tuyến được thực hiện tốt, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên và

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/danh-sach-sinh-vien-theo-nhom-thi-mon-chung-va-mon-chuyen-nganh-dot-1-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021-cac-nganh-su-pham-nam-thu-tu">Read more

Thông báo về việc Hoãn thời gian ôn thi năng khiếu và kéo dài thời gian đăng kí ôn thi năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2021

1. Hoãn thời gian ôn thi năng khiếu Theo Thông báo số 577, 578/TB-ĐHSG ngày 07/4/2021 của Hiệu trưởng Trường

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/tsdhchinhquy/thong-bao-ve-viec-hoan-thoi-gian-on-thi-nang-khieu-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2021">Read more