Mẫu đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp (CNTN) – Dùng cho sinh viên đề nghị xét CNTN sớm/trễ so với tiến độ khóa đào tạo.

Sinh viên tải mẫu đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp (CNTN) – Dùng cho sinh viên đề nghị xét CNTN sớm/trễ so với tiến độ khóa đào tạo tại đây:

donxetCNTN_2018