Thông báo lịch thi của các sinh viên hoãn thi, xin thi lại học kì 1 năm học 2022-2023

TT Mã SV Họ và tên SV Mã HP Tên học phần Nhóm thi Tổ thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 3119341026 Diệp Trí Tín 834415 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong môi trường DKM1211_01 001 05/01/2023 12g30 C.B002
2 3119330473 Lê Thị Bảo Trang 833402 Quản trị thương hiệu DQK1201_01 001 04/01/2023 07g00 1.A102
  • Ghi chú: Các sinh viên khác xem lịch thi lại tại trang cá nhân của hệ thống Thông tin đào đạo (http://thongtindaotao.sgu.edu.vn)

Lịch thi của SV hoãn thi được thi lại (bổ sung) – HK2, năm học 2021-2022

MSSV Họ và tên SV Mã MH Tên MH Ngày thi Giờ thi Phòng thi
3118410238 Lê Văn Long 841464 Lập trình Web và ứng dụng nâng cao 16/06/2022 12g30 C.A508
3119341026 Diệp Trí Tín 834415 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong môi trường 20/06/2022 15g00 C.E302
3119341029 Phạm Thị Ngọc Trân 834406 Vẽ kỹ thuật môi trường SV liên hệ khoa để xem lịch thi  
3119530064 Quan Hiếu Nghĩa 853408 Tâm lí học gia đình 14/06/2022 09g30 1.B003
3119530064 Quan Hiếu Nghĩa 853405 Tâm lí học giáo dục 17/06/2022 12g30 1.A301
3119530064 Quan Hiếu Nghĩa 853406 Tâm lí học lệch chuẩn 20/06/2022 07g00 1.B101

Lịch thi của SV không chọn hình thức thi trực tuyến học kì 2 năm học 2020-2021

Mã SV

Họ lót

Tên

Mã MH

Tên môn học

Nhóm thi

Tổ thi

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

3117380138

Đặng Ngọc

Ly

813076

Ngôn ngữ xã hội học

DSA1181_01

002

14/06/2022

09g30

C.E202

3117380169

Nguyễn Thị Minh

Ngân

813077

Giao tiếp liên văn hóa

DAN1181_01

002

13/06/2022

09g30

C.E204

3118380402

Nghiêm Tường

Vi

813076

Ngôn ngữ xã hội học

DSA1181_01

002

14/06/2022

09g30

C.E202

3118380083

Lê Nguyễn Ngọc

Hân

813076

Ngôn ngữ xã hội học

DSA1181_01

002

14/06/2022

09g30

C.E202

3117390005

Vũ Hồng

Ân

839119

Tài trợ thư viện

DTT1181_01

001

22/06/2022

09g30

C.E202

3117390005

Vũ Hồng

Ân

839121

Phần mềm nguồn mở

DTT1181_01

001

20/06/2022

12g30

C.E204

3117390005

Vũ Hồng

Ân

839080

Phân tích và thiết kế hệ thống

DTT1181_01

002

20/06/2022

15g00

C.A313

3115430078

Nguyễn Hoàng Thiên

Thi

843312

Pháp luật về quản lý hành chính nhà nước

DLU1181_01

002

21/06/2022

09g30

C.A304

3115430078

Nguyễn Hoàng Thiên

Thi

843112

Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dân sự

DLU1181_01

001

20/06/2022

15g00

C.A507

3117131086

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

813077

Giao tiếp liên văn hóa

DAN1181_01

002

13/06/2022

09g30

C.E204

  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo trước ngày 25/5/2022.