Danh sách sinh viên theo nhóm thi môn chung và môn chuyên ngành, đợt 1, học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, các ngành sư phạm năm thứ tư

Để việc tổ chức thi trực tuyến được thực hiện tốt, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên và

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/danh-sach-sinh-vien-theo-nhom-thi-mon-chung-va-mon-chuyen-nganh-dot-1-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021-cac-nganh-su-pham-nam-thu-tu">Read more