Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Quốc phòng An ninh học kì 2 năm học 2017 – 2018

1) Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất (hệ Đại học):

Tải về để xem: HK172_DSSV_capCC_GDTC_DH

2) Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất (hệ Cao đẳng):

Tải về để xem: HK172_DSSV_capCC_GDTC_CD

3) Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh (hệ Đại học):

Tải về để xem: HK172_DSSV_capCC_GDQPAN_DH

4) Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Quốc phòng An ninh (hệ Cao đẳng):

Tải về để xem: HK172_DSSV_capCC_GDQPAN_CD