Danh sách sinh viên theo nhóm thi môn chung và môn chuyên ngành, đợt 1, học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, các ngành sư phạm năm thứ tư

Để việc tổ chức thi trực tuyến được thực hiện tốt, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên và các khoa/ngành sư phạm:
+ Danh sách sinh viên theo nhóm thi các môn chuyên ngành (mở theo tiến độ cho SV năm IV sư phạm) (theo nhóm môn học). 
+ Danh sách nhóm thi các môn chung (chỉ tổ chức thi cho SV năm IV sư phạm) (do số lượng ít, được gộp theo môn học). 
Đề nghị các khoa/ngành sư phạm thông tin đến SV (để tham gia thi), GV phụ trách nhóm lớp (để rà soát DSSV dự thi). Nếu sinh viên và khoa/ngành có phát hiện bất thường, khoa/ngành hoặc SV báo gấp về Phòng Đào tạo (qua email p_daotao@sgu.edu.vn) chậm nhất là ngày 01/06/2021.
Danh sách chính thức phục vụ cho công tác tổ chức thi sẽ được Phòng Đào tạo phát hành trong thời gian tới.

1. Danh sách sinh viên theo nhóm thi các môn chuyên ngành:

2. Danh sách sinh viên theo nhóm thi các môn chung: