Danh sách sinh viên xin rút môn học học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Chú ý: 
– Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo (C007) trước ngày 13/11/2020. Sau ngày này, mọi trường hợp đều không được giải quyết.
– Sinh viên nhận thông báo rút môn học tại phòng Đào tạo (C007) từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 17/11/2020