Danh sách sinh viên xin rút môn học Học kỳ 2, năm học 2020 – 2021

Chú ý: 

– Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo (C007) trước ngày 16/04/2021. Sau ngày này, mọi trường hợp đều không được giải quyết.
– Sinh viên nhận thông báo rút môn học tại phòng Đào tạo (C007) từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 29/04/2021.
– Danh sách sinh viên sau khi rút môn học còn tổng số tín chỉ đăng ký dưới 14 tín chỉ, SV theo dõi tại đây