Danh sách SV bị cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học (dự kiến) đợt 1 năm 2019 – Hệ chính quy, liên thông, đại học bằng thứ hai

Danh sách SV bị cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học (dự kiến) đợt 1 năm 2019:

Đại học, cao đẳng chính quy.

Liên thông theo hình thức vừa làm vừa học.

Liên thông chính quy.

Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ.

Văn bằng 2 chính quy.