Kết quả (chính thức) xét cảnh báo học tập và buộc thôi học, đợt 2 năm 2018 – 2019, hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học (đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Sinh viên nhấn vào liên kết để xem.

  1. Kết quả Buộc thôi học hệ đại học và cao đẳng chính quy.
  2. Kết quả Cảnh báo kết quả học tập hệ đại học và cao đẳng chính quy.
  3. Kết quả Buộc thôi học hệ vừa làm vừa học (đào tạo theo hệ thống tín chỉ).
  4. Kết quả Cảnh báo kết quả học tập hệ vừa làm vừa học (đào tạo theo hệ thống tín chỉ).
%d bloggers like this: