Lịch phát vấn, danh sách sinh viên dự thi trực tuyến các học phần môn chung đợt 1 (bổ sung)

Sinh viên tải về xem:

  1. Lịch phát vấn trực tuyến
  2. Danh sách sinh viên dự thi

Lưu ý: Sinh viên phải thường xuyên đăng nhập moodle để theo dõi hướng dẫn của giảng viên phụ trách./.