Lịch thi của SV không chọn hình thức thi trực tuyến học kì 2 năm học 2020-2021

Mã SV

Họ lót

Tên

Mã MH

Tên môn học

Nhóm thi

Tổ thi

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

3117380138

Đặng Ngọc

Ly

813076

Ngôn ngữ xã hội học

DSA1181_01

002

14/06/2022

09g30

C.E202

3117380169

Nguyễn Thị Minh

Ngân

813077

Giao tiếp liên văn hóa

DAN1181_01

002

13/06/2022

09g30

C.E204

3118380402

Nghiêm Tường

Vi

813076

Ngôn ngữ xã hội học

DSA1181_01

002

14/06/2022

09g30

C.E202

3118380083

Lê Nguyễn Ngọc

Hân

813076

Ngôn ngữ xã hội học

DSA1181_01

002

14/06/2022

09g30

C.E202

3117390005

Vũ Hồng

Ân

839119

Tài trợ thư viện

DTT1181_01

001

22/06/2022

09g30

C.E202

3117390005

Vũ Hồng

Ân

839121

Phần mềm nguồn mở

DTT1181_01

001

20/06/2022

12g30

C.E204

3117390005

Vũ Hồng

Ân

839080

Phân tích và thiết kế hệ thống

DTT1181_01

002

20/06/2022

15g00

C.A313

3115430078

Nguyễn Hoàng Thiên

Thi

843312

Pháp luật về quản lý hành chính nhà nước

DLU1181_01

002

21/06/2022

09g30

C.A304

3115430078

Nguyễn Hoàng Thiên

Thi

843112

Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dân sự

DLU1181_01

001

20/06/2022

15g00

C.A507

3117131086

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

813077

Giao tiếp liên văn hóa

DAN1181_01

002

13/06/2022

09g30

C.E204

  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo trước ngày 25/5/2022.