Thời khóa biểu các nhóm lớp học từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

Chú ý: Sinh viên học học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 nộp bài thu hoạch cho Giảng viên tại Văn phòng khoa Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất (Phòng D002, cơ sở chính) theo lịch học đã bố trí trong học kỳ phụ (từ ngày 24/08/2020 đến ngày 28/08/2020).