Thông báo đăng kí môn học, học kì 3 năm học 2017 – 2018

Bắt đầu từ ngày 26/04/2018, sinh viên vào trang web phòng Đào tạo (http://daotao.sgu.edu.vn), mục “Thông tin đăng kí môn học”  để theo dõi các tiến độ, thời khóa biểu đăng kí môn học, học kì 3 năm học 2017 – 2018.

MỘT SỐ CHÚ Ý QUAN TRỌNG:

1) Trang đăng kí môn học là trang thông tin đào tạo (http://thongtindaotao.sgu.edu.vn)

2) Từ ngày 27/04/2018 đến 08/05/2018, sinh viên đăng kí môn học, cụ thể như sau:

Cấp học Đại học:
+ K.13 và các khóa trước: từ ngày 27/04/2018 đến ngày 28/04/2018.
+ K.14: ngày 28/04/2018 và ngày 02/05/2018.
+ K.15: từ ngày 03/05/2018 đến ngày 04/05/2018.
+ K.16: từ ngày 05/05/2018 đến ngày 06/05/2018.
+ K.17: từ ngày 07/05/2018 đến ngày 08/05/2018.
Cấp học Cao đẳng:
+ K.14 và các khóa trước: từ ngày 27/04/2018 đến ngày 28/04/2018.
+ K.15: ngày 28/04/2018 và ngày 02/05/2018.
+ K.16: từ ngày 03/05/2018 đến ngày 04/05/2018.
+ K.17: từ ngày 05/05/2018 đến ngày 06/05/2018.

3) Ngày 10/05/2018: Sinh viên xem thông báo nhóm bị hủy.

4) Từ ngày 14/05/2018 đến 17/05/2018, sinh viên đăng kí môn học BỔ SUNG.

5) Thông tin chi tiết xem trong sổ tay đăng kí môn học.