Thông báo Tập đăng kí môn học (dành cho K18) từ 7g00 đến 24g00 ngày 26/11/2018

 

Thông báo:

Sau khi sự cố máy chủ được khắc phục, sinh viên Khóa 18 sẽ tiến hành Tập đăng kí môn học từ 7g00 đến 24g00 ngày 26/11/2018.