Thông báo Thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên năm học 2018 – 2019

Các khoa/ngành có thể tải file danh sách SV chưa đủ điều kiện học học phần Tiếng Anh I  TẠI ĐÂY