Thông báo về việc Hủy các nhóm/lớp (do số lượng đăng kí quá ít) và Đăng kí môn học bổ sung, học kì 2, năm học 2018 -2019

1) Thông báo về việc Hủy các nhóm/lớp và Đăng kí môn học bổ sung:

2) Danh sách nhóm/lớp bị hủy: