Thông báo về việc hủy nhóm/lớp và đăng kí môn học bổ sung học kì 1 năm học 2018 – 2019

1) THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY NHÓM VÀ ĐĂNG KÍ MÔN HỌC BỔ SUNG

 

2) DANH SÁCH CÁC NHÓM/LỚP BỊ HỦY DO SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ QUÁ ÍT