Thông báo về việc quy đổi kết quả học tập Học phần Tiếng Anh I từ kết quả Kì thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào, đợt 1 năm học 2021 – 2022

Sinh viên xem thông báo Tại đây