Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên năm thứ tư các ngành sư phạm

Nhằm cố gắng đảm bảo các sinh viên ngành sư phạm tốt nghiệp đúng tiến độ. Ban Giám hiệu nhà Trường đã có sự điều chỉnh về hình thức thi và thời gian thi các học phần HK2 năm học 2020 – 2021 đối với các ngành sư phạm năm thứ tư. Trong đó có sử dụng hình thức thi trực tuyến. Sinh viên và phụ huynh xem chi tiết trong thông báo dưới đây.
 
Chú ý: Sinh viên K17 ngoài sư phạm và các khóa còn lại theo dõi thông báo https://bitly.com.vn/dt92gn.