Tra cứu điểm thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào, đợt 1 năm học 2019 – 2020

Sinh viên tra cứu điểm thi  TẠI ĐÂY

Chú ý:

  • Sinh viên (SV) có kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào (KSTAĐV) từ 30/60 điểm trở lên được đăng kí học phần (HP) Tiếng Anh I.
  • SV có kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào (KSTAĐV) từ 20/60 điểm đến 29/60 điểm được đăng kí HP Tiếng Anh tăng cường 2 (TATC 2). Nếu kết quả học tập đạt từ D trở lên sẽ được đăng kí HP Tiếng Anh I.
  • Sinh viên có kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào (KSTAĐV) dưới 20/60 điểm được đăng kí HP TATC 1 và HP TATC 2. Nếu kết quả học tập đạt từ D trở lên sẽ được đăng kí HP Tiếng Anh I.
  • Các HP TATC đều 3 tín chỉ và không bắt buộc.
%d bloggers like this: