Đăng kí môn học

SỔ TAY ĐĂNG KÍ MÔN HỌC - HK3

         1. Các vấn đề chung liên quan đến đăng kí môn học học kì 3. –> TẢI VỀ

         2. Thời khóa biểu các môn chung. –> TẢI VỀ

         3. Thời khóa biểu các môn chuyên ngành: 

 – Ngành  Kĩ thuật điện, điện tử (DDD); Kĩ thuật điện tử, truyền thông (DDT); Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (DKD); Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông.điện tử viễn thông (DKT): –> TẢI VỀ

 – Ngành khoa học môi trường (DKM), Ngành công nghệ, kĩ thuật môi trường (DCM): –> TẢI VỀ

– Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp (CKN): –> TẢI VỀ

– Ngành Việt Nam học (DVI1141): –> TẢI VỀ

– Ngành ngôn ngữ Anh (DAN), Ngành sư phạm Anh (DSA)–> TẢI VỀ

CÁC CHÚ Ý QUAN TRỌNG KHI ĐKMH HK3

1) Trang đăng kí môn học là trang thông tin đào tạo (http://thongtindaotao.sgu.edu.vn)

2) Thời gian đăng kí môn học từ ngày 27/04/2018 đến 08/05/2018, cụ thể như sau:

Cấp học Đại học:
+ K.13 và các khóa trước: từ ngày 27/04/2018 đến ngày 28/04/2018.
+ K.14: ngày 28/04/2018 và ngày 02/05/2018.
+ K.15: từ ngày 03/05/2018 đến ngày 04/05/2018.
+ K.16: từ ngày 05/05/2018 đến ngày 06/05/2018.
+ K.17: từ ngày 07/05/2018 đến ngày 08/05/2018.
Cấp học Cao đẳng:
+ K.14 và các khóa trước: từ ngày 27/04/2018 đến ngày 28/04/2018.
+ K.15: ngày 28/04/2018 và ngày 02/05/2018.
+ K.16: từ ngày 03/05/2018 đến ngày 04/05/2018.
+ K.17: từ ngày 05/05/2018 đến ngày 06/05/2018.

3) Ngày 10/05/2018: Sinh viên xem thông báo nhóm bị hủy.

4) Từ ngày 14/05/2018 đến 17/05/2018, sinh viên đăng kí môn học BỔ SUNG.

5) Thông tin chi tiết xem trong sổ tay đăng kí môn học.