Đăng kí môn học

SỔ TAY ĐĂNG KÍ MÔN HỌC - HK3 (Năm học 2018 - 2019)

1) Các vấn đề chung liên quan đến đăng kí môn học học kì 3. –> TẢI VỀ 

2) Thời khóa biểu các môn chung. –> TẢI VỀ