Đăng kí môn học

SỔ TAY ĐĂNG KÍ MÔN HỌC - HK1 (Năm học 2020 - 2021)

1) Thời khóa biểu các môn chung. –> TẢI VỀ 

2) Thời khóa biểu các môn chuyên ngành:

STTMã NgànhTải về thời khóa biểu
1DANNgôn ngữ Anh

1) Các vấn đề chung liên quan đến đăng kí môn học. –> TẢI VỀ 

2) Thời khóa biểu các môn chung. –> TẢI VỀ