Dự thảo hợp đồng và phụ lục, thực tập sư phạm năm học 2019 – 2020