Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green
Trang chủ Tra cứu văn bản

Một số quy định hiện hành

 • Quy định số 2800/QyĐ-ĐHSG-ĐT, ngày 28/11/2016 về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ ĐH, CĐ đào tạo theo hệ thống tín chỉ. (Tải quy định)
 • Quy định số 1166/ĐHSG-ĐT, ngày 05/05/2014 về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ ĐH, CĐ đào tạo theo hệ thống tín chỉ. (Tải quy định)
 • Quy định số 736/QyĐ-ĐHSG-ĐT, ngày 18/04/2014: quy định về thời gian tối đa học tại trường để hoàn thành chương trình. (Tải quy định)
 • Quy định số 147/ĐHSG-ĐT ngày 02/04/2013 (v/v triển khai thông tư 57/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung Quy chế 43/2007): cập nhật một số nội dung liên quan đến cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, rút môn học và xét công nhận tốt nghiệp. (Tải quy định)
 • Quy định 1379/ĐHSG-ĐT ngày 10/08/2012 (v/v cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc) (Tải quy định)
 • Quy định 1424/ĐHSG-ĐT ngày 14/08/2012  (v/v cấp bảng điểm cho sinh viên) (Tải quy định)
 • Quy định 623/ĐHSG-ĐT ngày 23/04/2013 (triển khai thông tư 31/2012 và 40/2013/TT-BGDĐT về việc dạy và học môn học GD Quốc phòng - An ninh) (Tải quy định)
  • Vài điểm cần lưu ý:
   • Từ HK3, 2012-2013 sẽ mở các HP theo hệ thống mới: GDQP-AN (I) (862106), GDQP-AN (II) (862107), GDQP-AN (III) (862108)
   • Các HP theo hệ thống mới sẽ chỉ có điều kiện học trước của GDQP-AN1 là HP Đường lối CM của Đảng CSVN (861003). SV có thể học cùng lúc GDQP-AN (II) và GDQP-AN (III), trước khi học GDQP-AN (I).
 • Quy định số 113/ĐHSG-ĐT ngày 20/01/2014 về việc Hoãn thi, Học cải thiện (Tải quy định)
 • Quy định số 261/ĐHSG-ĐT ngày 02/03/2011, về việc tổ chức dạy học Tiếng Anh không chuyên (thủ tục miễn học, miễn thi học phần Tiếng Anh 1)  (Tải quy định)
 • Quy định về số tiết và thời gian tiết học trong ngày - Thông tin về mã phòng học. (Tải quy định)
 • Quy định mới về việc dạy học các học phần GD Thể chất (áp dụng từ HK2, 2011 - 2012) (Tải quy định)
 • Thông báo xử lý đối với SV ĐKMH các học phần ngoài quy định. Tải thông báo
 • Quy định về Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, hệ chính quy. (Tải quy định)