Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Bài viết

Hướng dẫn sinh viên đăng kí học lại/học cải thiện

Quy định số 113/ĐHSG-ĐT ngày 20/01/2014 về việcHoãn thi, Học cải thiện (Tải quy định)

 • SV khi đăng kí học lại / học cải thiện cần lưu ý:
  • SV vẫn tiến hành ĐKMH qua mạng và đóng học phí như HP bình thường (sau khi hỏi ý kiến của cố vấn học tập)
  • Sau khi ĐK, SV chú ý kiểm tra mã học phần có giống mã HP cần học lại / cải thiện (xem ở phần Xem điểm SV ở các HK trước).
  • Nếu khác mã HP, SV phải làm đơn trình báo môn học tương đương, có xác nhận của khoa và nộp về P. Đào tạo để kết quả học tập mới được ráp đúng về HP ban đầu (để xét tốt nghiệp sau này). (sử dụng mẫu ĐĂNG KÝ HỌC LẠI).
  • Nếu SV học lại / cải thiện bằng môn khác trong cùng nhóm tự chọn thì phải trình báo với P. Đào tạo (HB.105) để được hủy môn tự chọn ban đầu.
  • Chú ý các HP GD Thể chất cũng là tự chọn, nếu SV muốn học lại / cải thiện bằng HP khác mã (nhưng nằm trong 15 nhóm tự chọn GDTC) thì cũng phải trình báo hủy môn tự chọn ban đầu.