Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Bài viết

Chương trình đào tạo chu kì 2016-2020

TT Mã ngành Tên ngành  
1 DTO  ĐH SP Toán Tải về
2 DTU  ĐH Toán ứng dụng Tải về
3 DLI  ĐH SP Vật lí Tải về
4 DHO  ĐH SP Hóa Tải về
5 DSI  ĐH SP Sinh học Tải về
6 DVA  ĐH SP Ngữ văn Tải về
7 DSU  ĐH SP Lịch sử Tải về
8 DDI  ĐH SP Địa lý Tải về
9 DGM  ĐH Giáo dục Mầm non Tải về
10 DGT  ĐH Giáo dục Tiểu học Tải về
11 DSA  ĐH SP Tiếng Anh Tải về
12 DAN  ĐH Ngôn ngữ Anh Tải về
13 DMI  ĐH SP Mỹ thuật Tải về
14 DNH  ĐH SP Âm nhạc Tải về
15 DNA  ĐH Thanh nhạc Tải về
16 DKM  ĐH Khoa học môi trường Tải về
17 DCM  ĐH Công nghệ Kĩ thuật Môi trường Tải về
18 DCT  ĐH Công nghệ thông tin Tải về
19 DDD  ĐH Kĩ thuật Điện, Điện tử Tải về
20 DDT  ĐH Kĩ thuật Điện tử, Truyền thông Tải về
21 DKD  ĐH Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử Tải về
22 DKT  ĐH Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông Tải về
23 DGD  ĐH Giáo dục Chính trị Tải về
24 DKE  ĐH Kế toán Tải về
25 DTN  ĐH Tài chính - Ngân hàng Tải về
26 DKV  ĐH Khoa học Thư viện Tải về
27 DQV  ĐH Quản trị văn phòng Tải về
28 DLU  ĐH Luật Tải về
29 DQG  ĐH Quản lý Giáo dục Tải về
30 DTL  ĐH Tâm lí học Tải về
31 DQK  ĐH Quản trị kinh doanh Tải về
32 DVI  ĐH Việt Nam học Tải về
33 DQT  ĐH Quốc tế học Tải về
34 CCN  CĐ SP Kỹ thuật Công nghiệp Tải về
35 CKG  CĐ SP Kinh tế Gia đình Tải về
36 CKN  CĐ SP Kỹ thuật Nông nghiệp Tải về
37 CGM  CĐ Giáo dục Mầm non Tải về
38 CGT  CĐ Giáo dục Tiểu học Tải về
39 GDTC  Môn học Giáo dục Thể chất Tải về