Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Bài viết

Chương trình đào tạo chu kì 2012-2016

1. Các học phần môn chung

- Danh mục học phần (tải về)

- Đề cương chi tiết (tải về)

2. Danh mục học phần và đề cương chi tiết các học phần chuyên ngành: 

TT Mã ngành Tên ngành Danh mục học phần Để cương chi tiết
Trình độ đại học
1 DTO  ĐH SP Toán Tải về Tải về
2 DTU  ĐH Toán ứng dụng Tải về Tải về
3 DLI  ĐH SP Vật lí Tải về Tải về
4 DHO  ĐH SP Hóa Tải về Tải về
5 DSI  ĐH SP Sinh học Tải về Tải về
6 DVA  ĐH SP Ngữ văn Tải về Tải về
7 DSU  ĐH SP Lịch sử Tải về Tải về
8 DDI  ĐH SP Địa lý Tải về Tải về
9 DGM  ĐH Giáo dục Mầm non Tải về Tải về
10 DGT  ĐH Giáo dục Tiểu học Tải về Tải về
11 DSA  ĐH SP Tiếng Anh Tải về Tải về
12 DAN  ĐH Ngôn ngữ Anh Tải về Tải về
13 DMI  ĐH SP Mỹ thuật Tải về Tải về
14 DNH  ĐH SP Âm nhạc Tải về Tải về
15 DNA  ĐH Thanh nhạc Tải về Tải về
16 DKM  ĐH Khoa học môi trường Tải về Tải về
17 DCM  ĐH Công nghệ Kĩ thuật Môi trường Tải về Tải về
18 DCT  ĐH Công nghệ thông tin Tải về Tải về
19 DDD  ĐH Kĩ thuật Điện, Điện tử Tải về Tải về
20 DDT  ĐH Kĩ thuật Điện tử, Truyền thông Tải về Tải về
21 DKD  ĐH Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử Tải về Tải về
22 DKT  ĐH Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông Tải về Tải về
23 DGD  ĐH Giáo dục Chính trị Tải về Tải về
24 DKE  ĐH Kế toán Tải về Tải về
25 DTN  ĐH Tài chính - Ngân hàng Tải về Tải về
26 DKV  ĐH Khoa học Thư viện Tải về Tải về
27 DLU  ĐH Luật Tải về Tải về
28 DQG  ĐH Quản lý Giáo dục Tải về Tải về
29 DQK  ĐH Quản trị kinh doanh Tải về Tải về
30 DVI  ĐH Việt Nam học Tải về Tải về
Trình độ cao đẳng
1 CTO  CĐ SP Toán Tải về Tải về
2 CLI  CĐ SP Vật lí Tải về Tải về
3 CHO  CĐ SP Hóa Tải về Tải về
4 CCN  CĐ SP Kỹ thuật công nghiệp Tải về Tải về
5 CKN  CĐ SP Kỹ thuật nông nghiệp Tải về Tải về
6 CKG  CĐ SP Kinh tế gia đình Tải về Tải về
7 CSI  CĐ SP Sinh học Tải về Tải về
8 CVA  CĐ SP Ngữ văn Tải về Tải về
9 CSU  CĐ SP Lịch sử Tải về Tải về
10 CDI  CĐ SP Địa lý Tải về Tải về
11 CGM  CĐ Giáo dục Mầm non Tải về Tải về
12 CGT  CĐ Giáo dục Tiểu học Tải về Tải về
13 CSA  CĐ SP Tiếng Anh Tải về Tải về
14 CTA  CĐ Tiếng Anh Tải về Tải về
15 CMI  CĐ SP Mỹ thuật Tải về Tải về
16 CNH  CĐ SP Âm nhạc Tải về Tải về
17 CCM  CĐ Công nghệ Kĩ thuật Môi trường Tải về Tải về
18 CCT  CĐ Công nghệ thông tin Tải về Tải về
19 CKD  CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử Tải về Tải về
20 CKT  CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông Tải về Tải về
21 CGC  CĐ Giáo dục công dân Tải về Tải về
22 CKE  CĐ Kế toán Tải về Tải về
23 CTN  CĐ Tài chính - Ngân hàng Tải về Tải về
24 CKV  CĐ Khoa học Thư viện Tải về Tải về
25 CQV  CĐ Quản trị văn phòng Tải về Tải về
26 CTK  CĐ Thư kí văn phòng Tải về Tải về
27 CQK  CĐ Quản trị kinh doanh Tải về Tải về
28 CVI  CĐ Việt Nam học Tải về Tải về
29 CLT  CĐ Lưu trữ học Tải về Tải về