Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Bài viết

Danh sách sinh viên đăng kí học học phần Thực tập tốt nghiệp (các ngành ngoài sư phạm)

  • Cách thức thực hiện việc đăng kí thực tập ngoài sư phạm:

- Các khoa/ngành tải Danh sách SV đăng kí học học phần Thực tập tốt nghiệp (bên dưới) và bổ sung các thông tin: Tên cơ sở thực tập, Giảng viên hướng dẫn (Mã CB, ô./b. Họ và tên) và nộp lại cho Phòng Đào tạo file mềm (chưa gửi bản kí).

- Phòng Đào tạo kiểm tra file (thông tin, định dạng, ...)  và in Danh sách sinh viên đăng kí thực tập gửi khoa để kí.

- Khoa kiểm tra và kí Danh sách sinh viên đăng kí thực tập đã đầy đủ thông tin, sau đó nộp lại cho Phòng Đào tạo bản kí.

- Kết thúc quá trình đăng kí.

- Mọi thắc mắc, xin liên hệ A. Thanh (HB109)

  • Danh sách SV đăng kí học học phần Thực tập tốt nghiệp:
TT Mã ngành Tên ngành  
1 DTU  ĐH Toán ứng dụng Tải về
2 DAN  ĐH Ngôn ngữ Anh Tải về
3 DKM  ĐH Khoa học môi trường Tải về
4 DCT  ĐH Công nghệ thông tin Tải về
5 DKE  ĐH Kế toán Tải về
6 DTN_TC  ĐH Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính) Tải về
7 DTN_NH  ĐH Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng) Tải về
8 DKV  ĐH Khoa học Thư viện Tải về
9 DQV  ĐH Quản trị văn phòng Tải về
10 DLU  ĐH Luật Tải về
11 DQK  ĐH Quản trị kinh doanh Tải về
12 CQV  CĐ Quản trị văn phòng Tải về
13 CTK  CĐ Thư kí văn phòng Tải về
14 CKD  CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử Tải về
15 CKT  CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông Tải về