Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Kết quả xét chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh - Đợt 1, năm 2017

1. Chứng chỉ Giáo dục thể chất

- Hệ đại học chính quy

- Hệ cao đẳng chính quy

2. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh

- Hệ đại học chính quy

- Hệ cao đẳng chính quy