Thông báo về việc thất lạc thẻ sinh viên, giấy CMND – Kì thi học kì 2, năm học 2017-2018.

Hiện nay, Phòng Đào tạo có nhận được một số Giấy CMND, Thẻ SV bị thất lạc tại phòng thi trong kì thi các học phần môn chung, học kì 2, năm học 2017-2018. SV bị thất lạc các giấy tờ trên có thể liên hệ Phòng Đào tạo để kiểm tra và nhận lại (nếu có), theo lịch sau:
– Từ 22/5/2018 đến sáng 26/5/2018: liên hệ tại Phòng Họp A.
– Sau ngày 26/5/2018: liên hệ tại Phòng HB107.