Danh sách sinh viên xin rút môn học Học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

Chú ý: 

– Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo (C007) trước ngày 04/11/2022. 
– Sinh viên nhận thông báo rút môn học tại phòng Đào tạo (C007) từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 11/11/2022.