Danh sách sinh viên xin rút môn học Học kỳ phụ, năm học 2020 -2021

Chú ý: Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo (qua email: p_daotao@sgu.edu.vn) trước ngày 01/08/2021. Sau ngày này mọi trường hợp đều không được giải quyết.