Danh sách sinh viên xin rút môn học Học kỳ phụ, năm học 2022 – 2023

Chú ý: 

– Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về phòng Đào tạo (C007) trước ngày 28/07/2023. 
– Sinh viên nhận thông báo rút môn học tại phòng Đào tạo (C007) từ ngày 25/07/2023 đến hết ngày 28/07/2023.