Link phòng họp các đoàn thực tập sư phạm (Giảng viên trưởng đoàn họp với sinh viên đoàn thực tập)

Mời Giảng viên và sinh viên xem link các phòng họp tương ứng với từng đoàn thực tập tại https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fa2tWWUmvtfaxqy0LomY_pIbyoOb7Et7uvuZOeWTPhw/edit#gid=0