Thông báo về việc điều chỉnh một số phòng học tại cơ sở chính

  • Thời gian: 7g00 đến 11g30 ngày 06/04/2019
  • Chi tiết điều chỉnh phòng
Phòng Chuyển sang phòng
A301 B105
A302 B106
A303 A313
A304 A314
A305 A315
A306 A316