Thông báo về việc quy đổi kết quả học tập các học phần tiếng Anh không chuyên Đợt 7 năm học 2022-2023

Thông báo về việc quy đổi kết quả học tập các học phần tiếng Anh không chuyên Đợt 7 năm học 2022-2023