Thông báo về việc quy đổi kết quả học tập học phần Tiếng Anh dựa trên kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào, đợt 2, năm học 2022 – 2023