Thông báo về việc quy đổi kết quả học tập học phần Tiếng Anh dựa trên kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023

Thông báo về việc quy đổi kết quả học tập học phần Tiếng Anh dựa trên kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023