Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt xét ngày 14/7/2020

Phòng Đào tạo thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/thong-bao-ve-viec-cap-phat-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-cac-nganh-su-pham-dot-xet-ngay-14-7-2020">Read more

Danh sách SV bị cảnh báo KQHT, BTH (dự kiến) sau Học kì 1, 2019 – 2020 (Chính quy, VLVH, Văn bằng 2)

Sinh viên nhấn vào liên kết tương ứng dưới đây để xem: Danh sách sinh viên cảnh báo – buộc

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/danh-sach-sv-bi-canh-bao-kqht-bth-du-kien-sau-hoc-ki-1-2019-2020-chinh-quy-vlvh-van-bang-2">Read more