Kế hoạch họp các đoàn Thực tập sư phạm năm 2022 – 2023

  • Kế hoạch họp các đoàn thực tập tại các trường Mầm non, tải về tại đây
  • Kế hoạch họp các đoàn thực tập tại các trường Tiểu học, tải về tại đây
  • Kế hoạch họp các đoàn thực tập tại các trường Trung học cơ sở, tải về tại đây
  • Kế hoạch họp các đoàn thực tập tại các trường Trung học phổ thông, tải về tại đây