Sinh viên lưu ý:
1) Sinh viên (SV) có kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào (KSTAĐV) từ 30/60 điểm trở lên được đăng kí học phần (HP) Tiếng Anh I.
2) SV có kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào (KSTAĐV) dưới 30 điểm có thể chọn phương án thi lại Khảo sát Tiếng Anh đầu vào đợt sau, hoặc đăng kí học các HP Tiếng Anh tăng cường (TATC).
- Học phần TATC 2 dành cho những SV có điểm khảo sát từ 20/60 điểm đến 29/60 điểm hoặc đã hoàn thành và đạt học phần TATC 1. Nếu kết quả học tập đạt từ D trở lên sẽ được đăng kí HP Tiếng Anh I.
- Học phần TATC 1 dành cho những SV có kết quả thi khảo sát dưới 20/60 điểm. Nếu kết quả học tập đạt từ D trở lên sẽ được đăng kí HP TATC 2.
- Các HP TATC đều 3 tín chỉ và không bắt buộc.