Thông báo về việc Hoãn thời gian ôn thi năng khiếu và kéo dài thời gian đăng kí ôn thi năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2021

1. Hoãn thời gian ôn thi năng khiếu Theo Thông báo số 577, 578/TB-ĐHSG ngày 07/4/2021 của Hiệu trưởng Trường

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/tsdhchinhquy/thong-bao-ve-viec-hoan-thoi-gian-on-thi-nang-khieu-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2021">Read more