Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên, học viên sau thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh COVID-19

Chú ý: Khi đi thực tập hoặc tham gia giảng dạy, học tập trung giảng viên và sinh viên phải:

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/thong-bao-ve-viec-di-hoc-tro-lai-cua-sinh-vien-hoc-vien-sau-thoi-gian-tam-nghi-hoc-do-dich-benh-covid-19">Read more

Danh sách SV bị cảnh báo KQHT, BTH (dự kiến) sau Học kì 1, 2019 – 2020 (Chính quy, VLVH, Văn bằng 2)

Sinh viên nhấn vào liên kết tương ứng dưới đây để xem: Danh sách sinh viên cảnh báo – buộc

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/danh-sach-sv-bi-canh-bao-kqht-bth-du-kien-sau-hoc-ki-1-2019-2020-chinh-quy-vlvh-van-bang-2">Read more