Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt xét ngày 14/7/2020

Phòng Đào tạo thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/thong-bao-ve-viec-cap-phat-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-cac-nganh-su-pham-dot-xet-ngay-14-7-2020">Read more

Thông báo về việc hoãn tổ chức kì thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào, đợt 3 năm học 2019 – 2020

Thực hiện Thông báo số 1618/TB-ĐHSG về việc điều chỉnh một số hoạt động của Nhà Trường thực hiện phòng,

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/thong-bao-ve-viec-hoan-to-chuc-ki-thi-khao-sat-tieng-anh-dau-vao-dot-3-nam-hoc-2019-2020">Read more