Kết quả xét Cảnh báo kết quả học tập và xét Buộc thôi học đợt 2 năm 2021

Sinh viên nhân vào các liên kết dưới đây để tải về danh sách tương ứng:
1) Danh sách Cảnh báo kết quả học tập hệ Chính quy.
2) Danh sách Cảnh báo kết quả học tập hệ Vừa làm vừa học.
3) Danh sách Cảnh báo kết quả học tập hệ Văn bằng 2.

4) Danh sách Buộc thôi học hệ Chính quy.
5) Danh sách Buộc thôi học hệ Vừa làm vừa học.