Danh sách sinh viên thi lại hệ đại học ,cao đẳng VLVH – Ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non

1. Đại học khóa 15

  • Ngành Giáo dục Tiểu học

https://drive.google.com/file/d/1ipg-OYlF1VApZNlvBxJJgKBdaJi5XdGo/view?usp=sharing

2. Đại học khóa 14

  • Ngành Giáo dục Tiểu học

  • Ngành Giáo dục Mầm non


3. Đại học VLVH khóa 13 (đang cập nhật)

4. Cao đẳng VLVH khóa 15

5. Cao đẳng VLVH khóa 13, 14 (đang cập nhật)

Ghi chú: Lịch thi chuyên ngành SV xem tại khoa.