Thông báo về kế hoạch tập trung của sinh viên khóa 19 hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học (Thay cho thông báo 2718/TB-ĐHSG ngày 23/10/2019)